Πως θα μπορούσε η Ελλάδα να μεγιστοποιήσει τα οικονομικά οφέλη από την διασύνδεση της Κρήτης;

Με έντονο ενδιαφέρον συζητείται τα τελευταία χρόνια στην ενεργειακή κοινότητα η πιθανή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Με αφορμή τη πρόσφατη δημοσίευση του Προκαταρκτικού Δεκαετές Προγράμματος Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς 2015-2024 από τον ΑΔΜΗΕ, τονίζουμε σε αυτό το άρθρο τρείς παράγοντες που πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουν σημαντικά το χρονοδιάγραμμα και την όδευση του έργου και επομένως τα συνολικά οικονομικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από αυτό.

Focus Group(s): Power Markets
Publications Archive
Sort publications by author

Sort publications by focus group

Event Calendar

/